นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 198
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 ตุลาคม 2495
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 19 ปี (2543 - 2562)
   - เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 2 ปี (2559 - 2561)
   - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยพะเยา 2553 สภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later