นายเอกราช  ช่างเหลา


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 498
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอกราช  ช่างเหลา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 เมษายน 2501
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๓/๑๐ ถนนศรีจันทร์
  ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น
  จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
  e-Mail : changlao.ekk@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later