นายสันติ  กีระนันทน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 404
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสันติ  กีระนันทน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 กุมภาพันธ์ 2505
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Computer Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
   - คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพาณิขย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later