ศาสตราจารย์นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 174
 • ชื่อ-สกุล :
  ศาสตราจารย์นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 ตุลาคม 2516
 • การศึกษา :
   - สถิติศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science (คณิตศาสตร์ประยุกต์) GEORGIA STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Business Administration (Applied Economics) UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy (Finance) UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  130/1 ซอยรัชดาภิเษก 54 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2152 9999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ศาสตราจารย์
   - ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later