นายสมศักดิ์  เทพสุทิน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 389
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  2 ซอยรณสิทธิชัย 11 ถนนนนทบุรี
  ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2950 4243
  โทรสาร : 0 2950 9287
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2535
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2538 - 2539
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2540
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2544 - 2545
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2546
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later