นายเกษมสันต์  มีทิพย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 030
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกษมสันต์  มีทิพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 สิงหาคม 2522
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๕๙/๕๑๔ หมู่บ้านโครงการปทุมทอง ๒ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก
  ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก
  จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1596 5131
  e-Mail : kasemsanmeethip@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later