นายสำลี  รักสุทธี


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 413
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสำลี  รักสุทธี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 มีนาคม 2497
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  2 ซอย 33 ถนนริมคลองสมถวิล
  ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม
  จ. มหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1768 6515
  e-Mail : krusamlee@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 40 กว่าปี ทำการศึกษาวิจัยปฏิบัติจริงในห้องเรียน จัดทำสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนได้ผลจริง ได้จัดอบรมสัมมนาครูตามภูมิภาคต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูทั่วประเทศ จัดทำแผนการจัดการเรียนทุกวิชาเผยแพร่ทั่วประเทศ จัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด เพลง เกมส์ปริศนาคำทายมัลติมีเดียเอนิเมชั่น เพื่อแก้ปัญหาอ่านเขียน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later