รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 440
 • ชื่อ-สกุล :
  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 ตุลาคม 2505
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  328 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านหนองเจริญ
  ต. แวงน่าง อ. เมืองมหาสารคาม
  จ. มหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9944 5057
  e-Mail : drsuawat.t@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   - ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
   - กรรมการคุรุสภา
   - อ.ก.ค.ศ.(วิสามัญ)
   - ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later