นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 215
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 ธันวาคม 2510
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขานุการสภา อบจ. กระบี่, ผอ. กองกิจการสภา อบจ., รองประธานสภาพัฒนาการเมืองกระบี่, กรรมการ พอช. ภาคใต้, รองประธานสภาคุ้มครองผู้บริโภคกระบี่, ประธานชมรมมัคคุเทศก์กระบี่, วิทยากรบรรยายภารกิจ อบจ., หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม, หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวและกีฬา, จ.บริหารงานทั่วไป, เลขานุการนายก อบจ. กระบี่, นิติกร หัวหน้าฝ่ายจัดการท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว, นักกีฬาทีมชาติร่มบิน, โค๊ชผู้ตัดสินนานาชาติร่มบิน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later