นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 124
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 สิงหาคม 2519
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - คหกรรมศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 ถนนทรัพย์สิน
  ต. ตลาดหลวง อ. เมืองอ่างทอง
  จ. อ่างทอง 14000
  e-Mail : nuttha.bkk@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักกฎหมาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - หัวหน้างานกฎหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
   - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
   - คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later