นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 333
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 ธันวาคม 2520
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - งานบริหารธุรกิจค้าปลีก
   - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
   - งานบริหารธุรกิจการศึกษา
   - การพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later