นายนิติพล  ผิวเหมาะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 180
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิติพล  ผิวเหมาะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 มกราคม 2525
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Laws (International Trade Law) UNIVERSITY OF SUSSEX ประเทศอังกฤษ
   - Master of Laws (International Commercial Law) เกียรตินิยม UNIVERSITY OF SUSSEX ประเทศอังกฤษ
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทนายความด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later