นายนิติพล  ผิวเหมาะ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 180
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิติพล  ผิวเหมาะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 มกราคม 2525
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (International Commercial Law) เกียรตินิยม UNIVERSITY OF SUSSEX ประเทศอังกฤษ
   - เนติบัณทิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  79/6 หมู่ที่ 5
  ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50200
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทนายความด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later