พลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 431
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กุมภาพันธ์ 2497
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    กรรมการอิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - อดีตกรรมการอิสระ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในบริษัทมหาชน
   - อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในมหาวิทยาลัยเอกชน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later