นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 326
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 ธันวาคม 2530
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 สำนักงานกฎหมายการแพทย์ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
  แขวงยานนาวา เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2556-2557 แพทย์ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
   - 2557 แพทย์ประจำโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล
   - 2557-2558 แพทย์ประจำโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
   - 2558-2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
   - 2561-2562 ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายการแพทย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later