นายอภิชาติ  ศิริสุนทร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 473
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอภิชาติ  ศิริสุนทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 เมษายน 2512
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  439 หมู่ที่ 3 โนนม่วง
  ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น
  จ. ขอนแก่น 40000
  e-Mail : apichat@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - การทำงานพัฒนาในท้องถิ่นชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later