นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 245
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กันยายน 2523
 • การศึกษา :
   - พาณิชยศาสตร์และการบัญชีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย HARVARD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MASSACHUSETT INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  โทรศัพท์ : 0 2026 6102
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักบริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทูต He for She ประจำประเทศไทยและสหประชาชาติ
   - ผู้ร่วมโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมและสหประชาชาติ
   - คณะกรรมการศิษย์เก่า MIT ประจำประเทศไทย โครงการ MIT Global Start up Week
   - หลักสูตรผู้บริหาร Food & amp; Agriculture Innovation มหาวิทยาลัย Cornell
   - หลักสูตรผู้บริหาร Family Business Management มหาวิทยาลัย IMD สวิตเซอแลนด์
   - ที่ปรึกษาบริษัท The Boston Consulting Group
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later