นายปิยบุตร  แสงกนกกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 221
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปิยบุตร  แสงกนกกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ตุลาคม 2522
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม) UNIVERSITY NANTES ประเทศฝรั่งเศส
   - Le Diplome National De Docteur En Droit Public เกียรตินิยมดีมาก UNIVERSITE TOULOUSE 1 ประเทศฝรั่งเศส
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งสุดท้ายคือ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน เป็นอาจารย์มากว่า ๑๖ ปี
   - ผู้ร่วมก่อตั้ง "นิติราษฎร์" เพื่อทำงานด้านวิชาการ พยายามสถาปนาหลักนิติรัฐและประชาธิปไตยในสังคมไทย และมีผลงานวิจัย หนังสือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองมากมาย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later