นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 156
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 พฤศจิกายน 2521
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Science in Global Finance THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND NEW YORK UNIVERSITY
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2821 5688
  โทรสาร : 0 2038 5688
  e-Mail : thanathorn@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2545-2546 Vice President of Thai Summit Group
   - พ.ศ. 2550 - 2552 นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAPMA)
   - พ.ศ. 2546 - 2561 (พ.ค.) Executive Vice President of Thai Summit Group
   - พ.ศ. 2557 - วันที่ 14 มี.ค. 2561 Advisor Thai Auto-Parts Manufacturers Association
   - พ.ศ. 2557 - 14 มี.ค. 2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ประเทศไทย
   - พ.ศ. 2557-2559 Deputy secretary general of The Federation of Thai Industries (F.T.I)
   - ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2556 -14 มี.ค. 2561 Director of Matichon
   - ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2559 - 14 มี.ค. 2561 กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์
   - ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2561 จนถึงปัจจุบัน หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
   - ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later