นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 8
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 189
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กุมภาพันธ์ 2527
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๖๕ หมู่ที่ ๙
  ต. โพธิ์ไทร อ. พิบูลมังสาหาร
  จ. อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
  e-Mail : nanbsomchai@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2548 - 2554)
   - คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2552 - 2554)
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุบลราชธานี ชุดที่ 24
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later