นายธนะสิทธิ์  โควสุรัตน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 6
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 154
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนะสิทธิ์  โควสุรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 กันยายน 2499
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 4 สมัย ติดต่อกัน
   - ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 1 สมัย
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย ติดต่อกัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later