นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 351
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กุมภาพันธ์ 2501
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
   - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2548, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later