นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร


จังหวัดสุรินทร์ เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 200
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 กุมภาพันธ์ 2508
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • สถานที่ติดต่อ :
  8, 10 ถนนภักดีชุมพล
  ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์
  จ. สุรินทร์ 32000
  e-Mail : pakornm2508@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ส.จ.) ปี พ.ศ. 2543
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ส.จ.) ปี พ.ศ. 2548
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1 พรรคมัชฌิมาธิปไตย ปี พ.ศ. 2551
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ปี พ.ศ. 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later