นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุรินทร์ เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 200
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 กุมภาพันธ์ 2508
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ส.จ.) ปี พ.ศ. 2543
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ส.จ.) ปี พ.ศ. 2548
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1 พรรคมัชฌิมาธิปไตย ปี พ.ศ. 2551
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ปี พ.ศ. 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later