นายสินิตย์  เลิศไกร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 416
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสินิตย์  เลิศไกร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 ธันวาคม 2507
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  63/9 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี
  ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุราษฎร์ธานี
  จ. สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7388 7766
  e-Mail : sinit_2507@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัด ปี พ.ศ. 2538
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544, 2548, 2550, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later