นายสมบัติ  อำนาคะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสระบุรี เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 384
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมบัติ  อำนาคะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  17 หมู่ที่ 9
  ต. ตาลเดี่ยว อ. แก่งคอย
  จ. สระบุรี 18110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9698 5222
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลตาลเดี่ยว ได้รับตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2546, 2548 และ 2551
   - เป็นประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งคอย
   - เป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี
   - คณะกรรมการด้านกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
   - คณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later