นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรสาคร เขต 3
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 051
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มกราคม 2512
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  58/3 หมู่ที่ 5
  ต. บ้านแพ้ว อ. บ้านแพ้ว
  จ. สมุทรสาคร 74120
  e-Mail : jom9532@windowslive.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 4 สมัย
   - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   - กรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 4 สมัย
   - รองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 1 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later