นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรปราการ เขต 7
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 261
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 สิงหาคม 2525
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยรังสิต
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สถานที่ติดต่อ :
  7 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์
  ต. นาเกลือ อ. พระสมุทรเจดีย์
  จ. สมุทรปราการ 10290
  e-Mail : moonoi_rin@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย ตั้งแต่ 2551 - 2561
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later