นายถาวร  เสนเนียม


จังหวัดสงขลา เขต 6
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 134
 • ชื่อ-สกุล :
  นายถาวร  เสนเนียม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 มีนาคม 2490
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later