นายนิยม  เวชกามา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสกลนคร เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 184
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิยม  เวชกามา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 พฤษภาคม 2494
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสกลนคร
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  152/1 หมู่ที่ 13 ซอยมหานิยม ถนนสกล-กาฬสินธุ์
  ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร
  จ. สกลนคร 47000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1871 9862
  e-Mail : niyomwech999@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สกลนคร พ.ศ. 2550 - 2556
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later