นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสกลนคร เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 472
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 กุมภาพันธ์ 2497
 • การศึกษา :
   - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • สถานที่ติดต่อ :
  1773/42 ถนนรัฐพัฒนา
  ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร
  จ. สกลนคร 47000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1975 3366
  e-Mail : abhichart.tiras@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักบริหารการศึกษา-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาชีวะเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค) 2535 - 2537
   - ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (นายพรเทพ เตชไพบูลย์) 2540 - 2542
   - ส.ส.สกลนคร เขต 1 ปี 2535/1, 2535/2, 2538, 2544, 2548, 2554, และ 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later