นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดศรีสะเกษ เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 058
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 เมษายน 2505
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/1 หมู่ที่ 8 ถนนสินประดิษฐ์
  ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์
  จ. ศรีสะเกษ 33110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5708 7647
  e-Mail : jaturong.peng21@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538, 2539, 2544, 2548
   - อดีตรองประธานกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร
   - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   - อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
   - อดีตกรรมาธิการกา่รสาธารณสุข
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later