นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 417
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 สิงหาคม 2519
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
   - Master of Science (วิศวกรรมโยธา) University of Colorado
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  118/9 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านชุมชนหนองม่วง ถนนกันทรลักษ์
  ต. หนองครก อ. เมืองศรีสะเกษ
  จ. ศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045 617 008
  โทรสาร : 0 4561 7008
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 8875 5555
  e-Mail : siriponga@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 1.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 พรรคชาติไทย ปี พ.ศ. 2550
   - 2.ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2554 - 2557
   - 3.กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 - 2561
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later