นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 419
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 สิงหาคม 2519
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
   - Master of Science (วิศวกรรมโยธา) UNIVERSITY OF COLORADO
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  118/9 หมู่ที่ 6 ถนนกันทรลักษ์
  ต. หนองครก อ. เมืองศรีสะเกษ
  จ. ศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045 613 333
  e-Mail : siriponga@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 พรรคชาติไทย ปี พ.ศ. 2550
   - ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2554 - 2557
   - กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 - 2561
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later