นายอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์


จังหวัดลำปาง เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 491
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 มกราคม 2507
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 4 สมัย (2544, 2548, 2550, 2554)
   - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
   - ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-สาธารณรัฐเช็ก
   - รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง/การปกครองส่วนท้องถิ่น
   - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
   - กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย
   - อดีตข้าราชการกรมการปกครอง
   - อดีตข้าราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later