นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลำปาง เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 260
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 มกราคม 2479
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันราชภัฏลำปาง
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/99 อาคารรุ่งโรจน์ ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2275 0123, 054 227 538
  โทรสาร : 0 2691 5554
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 9 สมัย
   - กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 สมัย
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later