นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลพบุรี เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 493
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 สิงหาคม 2492
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 หมู่ที่ 12
  ต. บางคู้ อ. ท่าวุ้ง
  จ. ลพบุรี 15150
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี
   - ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
   - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คนที่ 22
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later