นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดราชบุรี เขต 5
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 197
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มีนาคม 2511
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปี 2544 - 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5 1 สมัย
   - ปี 2548 - 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5 1 สมัย
   - ปี 2550 - 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 1 สมัย
   - ปี 2550 - 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later