นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา


จังหวัดราชบุรี เขต 5
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 197
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มีนาคม 2511
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถานที่ติดต่อ :
  317/13 หมู่ที่ 9
  ต. ดอนกรวย อ. ดำเนินสะดวก
  จ. ราชบุรี 70130
  โทรศัพท์ : 032 345 755
  โทรสาร : 032 346 255
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5 ปี 2544 - 2548
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5 ปี 2548 - 2549
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 ปี 2550 - 2551
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550 - 2551
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later