นายสาธิต  ปิตุเตชะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดระยอง เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 410
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสาธิต  ปิตุเตชะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กุมภาพันธ์ 2510
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
   - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถานที่ติดต่อ :
  19 ซอยบางจาก ถนนอดุลย์ธรรมประภาส
  ต. เชิงเนิน อ. เมืองระยอง
  จ. ระยอง 21000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1442 2013
  e-Mail : s.pitutacha@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปัจจุบัน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
   - พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์
   - ประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
   - ประธานกรรมาธิการวิสามัญร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.เงินเดือน
   - กองกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี 2547
   - รองประธานกรรมาธิการการพาณิชย์สภาผู้แทนราษฎร
   - เลขาธิการกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
   - กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
   - รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later