นายฉลาด  ขามช่วง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 080
 • ชื่อ-สกุล :
  นายฉลาด  ขามช่วง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กันยายน 2499
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • สถานที่ติดต่อ :
  48-50 ถนนมีโชคชัย
  ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด
  จ. ร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ : 043 512 674
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 3578 9999
  e-Mail : chalard.kc@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย 3 สมัย (พ.ศ. 2528, 2533, 2535)
   - รองประธานสภาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2530)
   - รองประธานสภาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2531-2532)
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 9 สมัย (พ.ศ. 2535, 2538, 2539, 2544, 2548, 2549, 2550, 2554, 2562)
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2540-2544)
   - ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2554-2556)
   - นายกสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 2 สมัย
   - ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด 2 สมัย
   - ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์, โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์, โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม, โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์, โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later