นายอนุรักษ์  จุรีมาศ


จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 465
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุรักษ์  จุรีมาศ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 สิงหาคม 2503
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 พรรคชาติไทยพัฒนา ถนนพิชัย
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2243 8072
  โทรสาร : 0 2243 8074
  e-Mail : anureemas@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงคมนาคม
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงอุตสาหกรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later