นายอับดุลอายี  สาแม็ง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดยะลา เขต 3
พรรคประชาชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 483
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอับดุลอายี  สาแม็ง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กุมภาพันธ์ 2499
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2543
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2545 - 2557
   - สมาชิกวุฒิสภา 2557
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later