นายซูการ์โน  มะทา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดยะลา เขต 2
พรรคประชาชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 108
 • ชื่อ-สกุล :
  นายซูการ์โน  มะทา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 กันยายน 2507
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูยะลา
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  243/1 ซอยหิเล ถนนสุขยางค์
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา
  จ. ยะลา 95000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1738 8111
  e-Mail : sugarno_matha@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัดยะลา ๑ สมัย
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ๒ สมัย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย
   - เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร (ฯพณฯ นายสมศักดิ์)
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later