นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดมหาสารคาม เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 023
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 มีนาคม 2505
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทธ์) (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - วุฒิบัตรการศึกษาแพทยสภา (สูติ-นรีเวชศาสตร์) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
 • สถานที่ติดต่อ :
  19/19 ถนนเทศบาลอาชา
  ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม
  จ. มหาสารคาม 44000
  e-Mail : kittisak_kana@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
   - นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2551 - 2562
   - กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   - กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
   - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
   - กรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later