นายกฤติเดช  สันติวชิระกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดแพร่ เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 008
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกฤติเดช  สันติวชิระกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มกราคม 2528
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๓๔ หมู่ที่ ๒ นาตุ้ม
  ต. บ่อเหล็กลอง อ. ลอง
  จ. แพร่ ๕๔๑๕๐
  e-Mail : kridanai16@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - การขับเคลื่อนงานร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (พกฉ.) ผ่านเครือข่ายปราชญ์เกษตรฯ และผู้นำชุมชนทั่วประเทศ
   - ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมผ่านสมาคมไทยวนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later