นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 444
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กรกฎาคม 2496
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพงษ์เพชร
  ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่
  จ. เพชรบูรณ์ 67140
  โทรศัพท์ : 056 781 100
  โทรสาร : 056 781 100
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 สมัย
   - ประธานกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   - เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
   - ที่ปรึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later