นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์


จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กรกฎาคม 2496
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพงษ์เพชร
  ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่
  จ. เพชรบูรณ์ 67140
  โทรศัพท์ : 056 781 100
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด เพชรบูรณ์ 5 สมัย
   - ประธานกรรมาธิการพาณิชย์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   - เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ที่ปรึษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - ที่ปรึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี และ การสื่อสาร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later