นายกฤษณ์  แก้วอยู่


จังหวัดเพชรบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 010
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกฤษณ์  แก้วอยู่
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 เมษายน 2515
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๖-๘ ถนนดำเนินเกษม
  ต. คลองกระแชง อ. เมืองเพชรบุรี
  จ. เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
  โทรศัพท์ : 032 425 390
  โทรสาร : 032 425 390
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี สมัยที่ 2
   - อาจารย์บรรยายกฏหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   - ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
   - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
   - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
   - คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี
   - คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี
   - คณะกรรมการกำหนดราคาหลักทรัพย์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
   - อนุกรรมการในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
   - ที่ปรึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
   - กรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
   - หัวหน้าสำนักงานกฏหมายกฤษณ์ แก้วอยู่ ทนายความ
   - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำจังหวัดเพชรบุรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later