ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  อินทร์สุข

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพิจิตร เขต 1
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 231
 • ชื่อ-สกุล :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  อินทร์สุข
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 สิงหาคม 2502
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  25 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านดงชะพลู พรรคพลังประชารัฐ
  ต. คลองคะเชนทร์ อ. เมืองพิจิตร
  จ. พิจิตร 66000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1639 2919
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตรจำกัด
   - ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจำกัด
   - อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
   - ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later