นายธรรมนัส  พรหมเผ่า

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพะเยา เขต 1
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 157
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธรรมนัส  พรหมเผ่า
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 สิงหาคม 2508
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - พุทธศาสนมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  888 ถนนอโศกดินแดง
  แขวงดินแดง เขตดินแดง
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2641 9588
  โทรสาร : 0 2641 9577
  e-Mail : sutee2511@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานกรรมการบริษัทในเครือธรรมนัสกรุ๊ป จำกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later