นายสฤษดิ์  บุตรเนียร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดปราจีนบุรี เขต 3
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 400
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสฤษดิ์  บุตรเนียร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กรกฎาคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/3 หมู่ที่ 11
  ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี
  จ. ปราจีนบุรี 25110
  โทรศัพท์ : 037 480 889
  โทรสาร : 037 480 890
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1410 0534
  e-Mail : manager.salit@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจการศึกษา (เจ้าของโรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ป)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ด้านการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา - อุดมศึกษา
   - ด้านทนายความ
   - ด้านกฎหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   - ด้านสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later