นายสฤษดิ์  บุตรเนียร


จังหวัดปราจีนบุรี เขต 3
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 398
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสฤษดิ์  บุตรเนียร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กรกฎาคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/3 หมู่ที่ 11
  ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี
  จ. ปราจีนบุรี 25110
  โทรศัพท์ : 037 480 889
  โทรสาร : 037 480 890
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1410 0534, 09 0975 4618
  e-Mail : manager.salit@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ป
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ด้านการเมือง การปกครองท้องถิ่น (เทศบาล)
   - ด้านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา - อุดมศึกษา
   - ด้านกฎหมาย ทนายความ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาปราจีนบุรี
   - สินเชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขากบินทร์บุรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later