นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนราธิวาส เขต 4
พรรคประชาชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 003
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กันยายน 2510
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  13/3 ถนนเพชรเกษม
  ต. บาเจาะ อ. บาเจาะ
  จ. นราธิวาส 96170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1314 1785
  e-Mail : wanyoohan.mae@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later