นายสัญญา  นิลสุพรรณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 402
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสัญญา  นิลสุพรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 กันยายน 2519
 • การศึกษา :
   - อักษรศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  20/1 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านจิกลาด
  ต. หนองตางู อ. บรรพตพิสัย
  จ. นครสวรรค์ 60180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7565 5999
  e-Mail : pomman-man@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งคณะทำงานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
   - ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร
   - ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later