นายภิญโญ  นิโรจน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 270
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภิญโญ  นิโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 เมษายน 2494
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจ(บริหารทั่วไป) (Bussiness & Management) ILLINOIS ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา(พลศึกษา)) สถาบันการพลศึกษา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ 5 สมัย ปี 2535/1, ปี 2535/2, ปี 2538, ปี 2539, ปี 2544
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 1 สมัย ปี 2548
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2542 - 2543
   - ประธานกรรมมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2544 - 2548
   - นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2536 - ปัจจุบัน
   - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2555 - 2558
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later